乐动体育ac米兰

thời gian:2023-06-01 06:02:00nguồn:xoc dia bip bang taytác giả:khám phá

(Dân trí) - Ông T. V, Quyền (Hải Dương) sinh năm 1987, tất cả giấy tờ của ông đến nay đều ghi năm sinh là 1987. Vừa qua ông Quyền bị mất Giấy khai sinh nên ra xã xin cấp lại. Tuy nhiên theo trích lục ở xã thì ông Quyền sinh năm 1988.

Theo trả lời của cán bộ tư pháp xã thì trường hợp của ông Quyền chỉ được cấp Giấy khai sinh theo năm sinh là 1988 và ông phải cải chính tất cả giấy tờ để khớp với năm sinh trong trích lục.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Ông Quyền hỏi, cán bộ tư pháp trả lời như vậy có đúng không?

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Trả lời:

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Về vấn đề này, trên trang Thông tin Chính phủ, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Luật Hộ tịch thì nội dung đăng ký khai sinh là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ Hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Khoản 2, Điều 60 Luật Hộ tịch quy định: Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với nội dung trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Như vậy, để xác định năm sinh của một cá nhân thì phải căn cứ vào Giấy khai sinh của người đó.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ

Trường hợp ông Tiêu Văn Quyền có cơ sở (giấy tờ, tài liệu hợp lệ, bảo đảm giá trị lịch sử, pháp lý) chứng minh có sai sót trong xác định năm sinh của ông khi đăng ký khai sinh thì ông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc cải chính theo quy định của pháp luật.

óphảilàmlạitoànbộgiấytờkhitríchlụckhaisinhbịnhầ
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất